Bruvik skule

Bruvik skule: nedlagt fra høsten 2013

Etter noen korte måneder med intensiv kamp fra FAU, Grendarået, lærere og enkelte politikere mot nedlegging, måtte bygdefolket på Bruvik innse at slaget var tapt. Kommunestyret vedtok å legge ned Bruvik skule fra høsten 2013, sammen med skulene på Hauge, Hamre og Hjellvik. Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre gikk inn for nedlegging. Tapet av en fantastisk skole er et tap for samfunnet på Bruvik. Tusen takk til alle lærerne, assistenene og rektor som har gitt barna våre trygge og inspirerende hverdager! Takk også for at dere har betydd så mye for alle som bor her på Bruvik!

I grunnlagsdokumentene for vedtaket heter det at kommunen skal la skolebygget stå og at Rådmannen kan gjenåpne skolen hvis det kommer nok elever.

Teksten under er skrevet av Robert Flatås (Kontaktlærar på Bruvik skule 2010 – 2013). Han leste den opp på avslutningsfesten med alle elevene, lærerne og foreldrene.

Skuleklokka har stilna på Bruvik

Bruviknipa, Bruvik sin storegut stirrar ut over Bruvik. Han legg merke til at livet på Bruvik skule har stilna av. Her har skuleborn sprunge i gongane, lærarar har undervist i klasseromma og det har vore leik og barnerop i skulegarden. No er det heilt stille, og det er inga skuleklokka som lenger vil kalla på skuleborn. Stillheita er til å ta og kjenne på.

Rundt omkring på vakre Osterøy står det enno mange skulehus som minnar om ei tid då det var skule i mest kvar ei bygd. Mange ostringar som lever i dag har gått på nedlagde skular som Vassdal skule (Brøkdalen), Skaftå skule, Solstrand skule (Blom), Myking skule, Svenheim skule, Herland og Byrkjeland skule, Kleiveland skule, Heimvik skule, Bysheim skule, Fitje skule, Mjøsdalen skule, Seljerind skule, Tysse skule og Votlo skule. Frå 1. august 2013 går også Bruvik skule, Hamre skule og Hjellvik skule inn i historiebøkene over nedlagde skular på Osterøy, og skuleklokker i tre bygder vil på same tid stilna av.

Bruvik si skulehistorie går heilt tilbake til 1742 den gong Haus prestegjeld fekk eiga skuleordning. Den gongen var det omgangsskule, og lærarane måtte ta i mot så mange born som det var plass til i stova på garden. Sidan den gong har det skjedd mykje på skulesida på Bruvik. I 1930 vart det bygd ny skule i Bruvik sentrum, og det vart i 1929 gjort skulestyrevedtak om at Bruvik skule skulle vere 4-delt. Elevtala og klasseinndelinga har sidan den gong gått opp og ned. Frå skuleåret 1980/81 hadde Bruvik kombinert barne- og ungdomsskule, ei ordning som varte til og med skuleåret 1991/92. I 1999 var gleda stor då det vart bygd ein heilt ny og moderne barneskule på Olsnes.

Eg har gjennom mine tre år som kontaktlærar på Bruvik skule hatt stor glede av å jobbe saman med engasjerte, nytenkjande og kunnskapsrike kollegaer på Bruvik skule. Vi har i fleire år drive på med spennande nærmiljøprosjekt der våre flinke elevar og engasjerte foreldre har samla inn stadnamn, kallenamn og gamle ord/uttrykk på Bruvik. Mykje av dette arbeidet resulterte i at elevane på mellomtrinnet produserte og gav ut to årsutgåver av eit lokalhistorisk julehefte som vart veldig populært. Skulen og elevane våre har i nyare tid vunne tre nasjonale og to regionale elevforskingsprisar for vår forsking i nærmiljøet på Bruvik. Kollegaer av meg har i klassane sine jobba med spennande nærmiljøprosjekt som til dømes i 2009 då elevane fekk registrera forskjellige kulturminne i naustmiljøet på Bruvik. På småskuletrinnet denne våren har elevane jobba med to ulike nærmiljøprosjekt knytt til poteter og gamle hus. Bygdefolket på Bruvik fortener ein ekstra takk for at dei alltid har stilt opp i høve skulen sine nærmiljøprosjekt.

No har sommarskumringa senka seg over Bruvik, og den speidande Bruviknipa føler at heile bygda nærmast boblar over av optimisme knytt til nytt bustadfelt, tankar om økolandsby og oppretting av Norsk Koreansk Kultursenter på Olsnes. Kanskje skuleklokka på Bruvik skule vil kunne vekkjast til live att ein gong i framtida? Eller som forfatteren Peter Drucker uttrykkjer det: Den beste måten å forutseie framtida på, er å skapa den.

Bruvik skule: omkransa av fjord og fjell (tekst fra før skolen ble nedlagt)

Bruvik skule ligg i Bruvik som er ei bygd med variert og fin natur, med skog og mark og opnare lende innimellom, omkransa av fjell og fjord. Naturen nyttar me oss mykje av når me tar elevane med ut på ulike turar og undervisningsopplegg. Mellom anna er det eit område på Olsnes som skulen har fått høve til å nytta seg av på utedagane. Men av og til drar me til fjells der me vår og haust kan fiska og gå fine fotturar, eller om vinteren bruka ski og skeiser. Nede ved fjorden har me også mange fine område der det høver med fisking og andre friluftsaktivitetar. Vil me til dømes studera livet i fjæra, så er det fleire plassar i nærleiken som eignar seg til det.

Bruvik skule ligg på Olsnes, om lag 1 km nordaust for Bruvik sentrum. På biletet ser me skulen med Langhelle i bakgrunnen på andre sida av fjorden. Utanfor høgre biletkant  skrår fjellet vidare oppover mot Raudnipa (i bakgrunnen) og Hananipa (endå lengre mot høgre og nærare fjorden).

Me har ein fin og ganske ny skule. Han vart teken i bruk i oktober 1999. Skulen har både heimkunnskapsrom og sløydsal, men kroppsøvinga går føre seg  i storsalen i Knausatun, eller utandørs.

Skulekoret har til vanleg øving kvar fredag og deltek ofte i samband med skulen sine ulike arrangement.

Som eit ledd i arbeidet med å motverka mobbing og antisosial åtferd, har skulen delteke i Olweus-prosjektet, og byggjer på desse metodane i det vidare arbeidet.

kunngjeringar

Bruvikdagen

Marknadsdag og dans på Bruvik

Sjå arrangementet på Facebook

Marknadsdag i bruvik sentrum 11-15 med
salgsboder
helikoptertur med Fonna fly
kulturelle innslag
salg av mat og kaker
open kyrkje – alle er velkomne inn i kyrkja!
lotteri

Alle velkommen!

Ønsker du utstillerplass? Ta kontakt med Kenneth 958 73 485 eller Kathrine 974 70 882‬

Om kvelden på Knausatun blir det show med Bjørn Jensen og Klabbetryne etterfulgt av dans med Splint. 18 år.
Salg av mat og drikke.
Dørene åpner kl. 1930.
Forhåndssalg av billetter:
Vipps: BRUVIK IDRETTSLAG Vippsnr. 87757
kr 350 inngang (300 medl. pris Knausane ungdomslag eller Bruvik idrettslag)
Kjøp billett på Nærbutikken på Bruvik hvis du ikke har Vipps.

Bruvik på facebook!

Klikk her for å gå til Bruvik sin facebook-gruppe

Bli med i gruppen og få nyheter fra Bruvik!


Treningsrommet
på Knausatun

Tren når du vil! Mange apparater på plass, åpent for alle. Les mer her eller spør i Nærbutikken.

image_preview

Hvis du bruker Internet Explorer kan du ha bruvikbygda.no som startside ved å klikke her.